Pirkimo - pardavimo taisyklės bei privatumo politika elektroninėje svetainėje bc-studija.lt

1.Sąvokos

1.1.Pardavėjas – Vilija Varpiotė, asm.k.47705170107, veikianti pagal verslo liudijima, toliau “Body Control pilates treniruočių ir sveikatingumo studija”

1.2.bc-studija.lt – internetinė svetainė, kurioje klientas užsiregistravęs, gali registruotis į treniruočių studijos siūlomus užsiėmimus, įsigyti abonementus ir įsigyti dovanų kuponus.

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1.Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su bc-studijos.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu elektroninėje svetainėje bc-studija.lt susijusios sąlygos.

2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.bc-studija.lt arba joje pirkdami pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.bc-studija.lt Pirkti elektroninėje svetainėje www.bc-studija.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti elektroninėje sistemoje.

3.Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį bc-studija.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su studijos veikla

3.2.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje bc-studija.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais susijusiais tik su studijos veikla. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.3.1.jei yra Pirkėjo sutikimas;

3.3.2.teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.3.jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4.Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1.žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2.susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3.gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4.reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

  1. Pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1.Užsiregistruodamas svetainėje www.bc-studija.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

4.2.Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

4.3.Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

4.4.Kiekvienas Pirkėjo pirkimas yra saugomas elektroninėje svetainėje bc-studija.lt duomenų bazėje.

4.5.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) Taisyklių 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą. Nuoroda išsiunčiama patvirtinus užsakymą.

6.Pirkėjo įsipareigojimai

6.1.Pirkėjas, naudodamasis elektronine svetaine bc-studija.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2.Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.3.Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.4.Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.5.Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.bc-studija.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims

7.Pardavėjo teisės

7.1.Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.bc-studija.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2.Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės bc-studija.lt veiklą.

7.3.Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje bc-studija.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5.Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.bc-studija.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.bc-studija.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

8.Pardavėjo įsipareigojimai

8.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės svetainės bc-studija.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3.Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

9.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1.Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje, svetainėje bc-studija.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2.Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu būdu:

9.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;

10.Paslaugos, prekės įsigijimas, gražinimas

10.1. Įsigijus paslaugą, treniruočių studijos abonementą internetinėje svetainėje bc-studija.lt pirkėjui nuo planuojamos pirmos treniruotės dienos įsigalioja abonemento galiojimas.

10.2. Įsigijus paslaugas per svetainę bc-studija.lt, pinigai už nepanaudotas paslaugas nėra gražinami.

11.Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve bc-studija.lt

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bc-studija.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje bc-studija.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

11.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

12.Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklių redakcija 2020-02-10

Treniruotės

Į VIRŠŲ